PLAN RADA KATOLIČKE UDRUGE „VERONIKIN RUBAC“ ZA 2014. god

U Osijeku, 25. 02. 2014.
IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA

KRATAK OPIS PLANA RADA

Sukladno Statutu Udruge

Pomoć nemoćnima, starima te osobama u potrebi, u njihovim domovima u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, koje nisu u mogućnosti sami obavljati.

Fizička pomoć u održavanju osobne higijene i higijene životnog prostora, opskrba osnovnim živežnim namirnicama i dr. Pomoć u realizaciji prava iz zdravstvenog, mirovinskog i socijalnog osiguranja.

Pomoć pri organiziranju te smještaju u ustanovu ili udomiteljsku obitelj, kada je to potrebno.

Korisnici su građani grada Osijeka koji su u potrebi, a poznati su Udruzi.

Svoje djelovanje Udruga usklađuje s djelovanjem organizacija u društvu u cijelosti, uključujući sve civilne, humanitarne i druge organizacije.

Djelovanje Udruge temelji se na pojedinačnim potrebama korisnika, navedenoj usklađenosti, te na trenutnim mogućnostima volontera Udruge.

Prvu procjenu potreba korisnika vrši tim pri prvoj posjeti, a isti je sastavljen od socijalnog radnika-volontera i više medicinske sestre-volontera.

Udruga okuplja građane dobre volje oko pomoći potrebnima.

Volonterski rad članova Udruge usklađuje se sa Zakonom o volonterstvu.

KRATAK OPIS POTREBA KORISNIKA

Na području Grada je sve veći broj osoba koje žive same, a nisu u stanju skrbiti se o sebi. Često su to samačka domaćinstva s minimalnim primanjima, nerijetko bolesni i nemoćni. Zdravstvena i socijalna služba, po važećim propisima, nije u mogućnosti osigurati kompletnu skrb, a građani, često ne poznaju pojedinačna prava.

Pored potreba vezanih za samačka i nemoćna domaćinstva, postoje potrebe obitelji koje skrbe za svoje bolesne i nemoćne članove i pri tom se daju nesebično gotovo preko granica fizičke i psihičke izdržljivosti, pa sami postaju umorni i iscrpljeni njegovatelji, te se osim potrebe bolesnog člana javlja i neprepoznata potreba pomoći osobama koje njeguju bolesnog člana obitelji.

AKTIVNOSTI

Posjete osobama u potrebi i pomoć u rješavanju svakodnevnih potreba prema mogućnostima Udruge.

Posjećivanje starijih i nemoćnih osoba s ciljem pomoći u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba

Našim djelovanjem utječemo na poboljšanje kvalitete života korisnika u sredini u kojoj žive, što je duže moguće.

Često se kvaliteta života poboljšava, naizgled sitnim volonterskim uslugama, kao što su:
sama posjeta, zamjenska komunikacija s liječnikom, odlazak u trgovinu, na poštu i dr.

Prisutnost volontera u zamjeni za osobu koja njeguje člana obitelji, ponekad i zbog prepoznate potrebe njegovatelja za odmorom od iscrpljujuće svakodnevne brige za nemoćnog člana obitelji.

Upoznavanje korisnika s pozitivnim propisima o pravima iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i druga prava vezano uz rješavanje problema osoba u potrebi, te o promjeni propisa.

Suradnja s drugim humanitarnim udrugama i organizacijama našem području.

Nabavka bolesničkih postelja, toaletnih kolica, pomagala pri kretanju itd, te opskrba istim naših korisnika usluga u potrebi.

Organiziranje i provođenje i drugih aktivnosti za koje se ukaže potreba tijekom godine, a sukladno s ciljevima i djelovanjem Udruge.

Edukacija članova Udruge, korisnika i članova obitelji korisnika

Popularizacija volontiranja kod građana

Usklađivanje naših usluga s aktualnim promjenama u Zakonu o socijalnoj skrbi. I drugim propisima.

CILJEVI

Povećanje kvalitete života korisnika u vlastitoj sredini u najvećoj mogućoj mjeri i što je duže moguće.

Pravilno korištenje prava na tuđu pomoć organiziranu od strane lokalne zajednice.

Ispitivanje mogućnosti poboljšanja organizacije palijativne skrbi na razini Županije

Uključivanje Udruge u moguće prepoznato povoljno vrijeme za zbrinjavanje potrebnih u druge oblike organizacije pomoći u našem Gradu i Županiji, s naglaskom na suradnju s lokalnom upravom.

EVALUACIJA

Vođenjem dokumentacije o aktivnostima i korisnicima koja je propisana u Udruzi, izvršit će se evaluacija na osnovi plana utvrđenog pri procjeni potreba korisnika i plana rada utvrđenog na izvještajnoj skupštini.

Evaluacija protokolarnih postupaka raditi će se vezano za svaki pojedinačni slučaj.

EDUKACIJA ČLANOVA

Trajna, mjesečna edukacija svih članova na redovnim sastancima svakog posljednjeg ponedjeljka u mjesecu u 17 sati.

Nastavak računalne pismenosti članova Udruge organiziranjem informatičkih tečajeva. Posebna pozornost obratit će se na edukaciju o promjenama zakona i propisa vezanih za područje rada naše Udruge.

U evidencijski karton volontera ubilježiti će se edukacijski program koji je volonter uspješno završio, kao potvrdu osposobljavanja za volonterski rad.

O pojedinačnoj prigodnoj edukaciji odluku donosi Upravno vijeće.

Jednom godišnje edukativni tečaj uz duhovnu obnovu članova, moguće u suradnji s drugim udrugama sličnog programa.

JAVNO PREDSTAVLJANJE

Redovito ažurirati Web stranicu

Redovno i prigodno se javljati u medijima.

Stana Košćak